Számunkra fontos, hogy adatait biztonságban tudhassa, amikor weboldalunkon keresztül (https://rofosbolt.hu) vásárol! Adatkezelési tájékoztatónkban megtalálja adatkezelésünk elveit, az általunk nyújtott adatbiztonsági alapokat és azon jogok ismertetését, amelyek megilletik Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.


1. Adatkezelő

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli.

Név: Dortex Rőfös Kft.

Székhely: 2112 Veresegyház, Köves utca 5.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2112 Veresegyház, Köves utca 5.

E-mail: rofos@rofosbolt.hu

Telefonszám: 06 20 936 1564 / 06 28 388 529

Adatvédelmi Tisztviselő: Menyhártné Kreicz Dóra üzletvezető

 

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma. 

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Felügyeleti hatóság: NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete. www.naih.hu

Cookie-k („sütik"): ún. anonim látogatásazonosító, rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

 

 3. Adatkezelési elvek

A személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, kivétel nélkül közvetlenül az Érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az Érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Az Adatkezelő a személyes Adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, azaz a személyes adatokat csak az Érintett hozzájárulásában megadott, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt célokra, a jelen adatvédelmi tájékoztatóval megegyezően, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeli, továbbá tárolja.

A fentiekre tekintettel a Dortex Rőfös Kft. az alábbi adatkezelési elveket alkalmazza:

„Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”

Az Adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átlátható módon végzi.

„Célhoz kötöttség”

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból és a célokkal összeegyeztethető módon gyűjti, továbbá a személyes adatokat e célokkal összeegyeztethető módon kezeli. 

„Adattakarékosság”

Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, a szükségesre korlátozva végzi, erre való tekintettel nem gyűjt, illetve nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

„Pontosság”

Az adatkezelés pontos és naprakész, az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

„Korlátozott tárolhatóság”

A személyes adatokat az Adatkezelő olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségekre.

„Integritás és bizalmas jelleg”

Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

 „Elszámoltathatóság”

Az Adatkezelő felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért. Ennek értelmében gondoskodik a jelen adatkezelési tájékoztatóban és vonatkozó belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelés folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről.

 

4. A Dortex Rőfös Kft. webáruházában folytatott vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A https://rofosbolt.hu oldalon működő online áruházban forgalmazott termékek megvásárlásához személyes adatok kezelése szükséges. Az Érintettek regisztráció nélkül és regisztráció során is tudnak megrendelést leadni.  A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az Érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A felsorolt személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíteni, a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázni, és a megrendelt termékeinket kiszállítani tudjuk a Vevőinknek.

Regisztráció nélküli megrendelés esetén az Érintetteknek kötelezően meg kell adniuk a következő személyes adatokat:

·        Név

·        Szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

·        Számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

·        E-mail cím

·        Telefonszám

·        (Adószám)

Regisztráció során az Érintetteknek kötelezően meg kell adniuk a következő személyes adatokat:

·        Név

·        Felhasználónév

·        Jelszó

·        Szállítási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

·        Számlázási cím (ország, megye, irányítószám, város, utca, házszám)

·        E-mail cím

·        Telefonszám

·        (Adószám)

 

Az Adatkezelő ugyanakkor a személyes adatokon kívül az Ekertv. 13/A. §-a alapján a webáruházban áruba bocsátott termékek megvásárlásával kapcsolatos további adatokat is kezeli: megrendelés dátuma, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelés sorszáma, fizetés módja, szállítás módja, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, mennyisége, egységára, kedvezmény mértéke).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján az Adatkezelő a számlákat, így az azon szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, adószám) a számla kiállításától számított 8 évig köteles megőrizni. Az Adatkezelő a vásárlással kapcsolatos további adatokat is ezzel egyidejűleg kezeli.

A vásárlói személyes adatokat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás során felmerülő információk eljuttatására is használja: webáruházban leadott megrendelés visszaigazolása, megrendelés feldolgozásának megkezdése, megrendelés teljesülése.

 

 

5. Adatfeldolgozók

Szerver

Név: BlazeArts Kft. - ARUBA Cloud

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Postacím: Budapest 1540

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát kezeli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 

 


6. Az Érintettek jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő miként kezeli, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, írásos kérelem esetén. az Adatkezelő adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát, ezzel ellentétes esetben az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó hiányos vagy pontatlan személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben az Érintett saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy helytelenül rögzített adatait módosítsa a fiókjába belépve.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján az Adatkezelő a számlákat, így az azon szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, adószám) a számla kiállításától számított 8 évig köteles megőrizni.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

 

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
  • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

Az Érintettek személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét benyújthatja írásban elektronikus úton a rofos@rofosbolt.hu e-mail címen, vagy postai úton a 2112 Veresegyház, Köves utca 5. levelezési címen. Az elbírálás időtartama a benyújtástól számított 30 naptári napon belül megtörténik, mely bírálatot az Adatkezelő az Érintettel közli. A kérelem feldolgozását az Érintett személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni, így minden esetben fel kell tüntetni a beadványban az Érintett nevét, lakcímét és e-mail címét.


7. A személyes adatok védelme

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy garantálni tudja az általa kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát. Az Adatkezelő az alkalmazott eszközöket és rendszereket úgy választotta ki, hogy azok fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel és megóvják a személyes adatokat azzal szemben, hogy jogosulatlan személyek kezébe kerülhessenek. Az Adatkezelő felmérte és folyamatosan felügyeli az adatkezelés során felmerülő kockázati tényezőket.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 • az Információk biztonsága azok továbbításakor az adatok titkosításával Secure Sockets Layer (SSL) biztosított
 • rendszeres biztonsági mentések készítése a személyes adatokról
 • rendszeres szoftverfrissítések elvégzése
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés csak a jogosult Adatkezelő személyek számára megengedett
 • a papír alapon gyűjtött személyes adatok tárolása elzárt helyiségben történik, melyekhez a hozzáférés csak a jogosult Adatkezelő személyek számára megengedett.

 

8.

Cookie-k használata

A cookie, vagy más néven süti olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett weboldalak helyeznek el a számítógépére. A cookie-k számos funkcióval rendelkeznek, így többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói szokások eltárolására szolgálnak. A cookie-k információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A cookie használatát a böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében fellelhető. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-kat azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Weboldalunk cookie-kat használ, amelynek célja

·        látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével az oldalon való navigáció, és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése,

·        weboldalunk fejlesztése,

·        ügyfél és felhasználói élmény növelése,

·        statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,

·        célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.

A cookie-k segítségével milyen adatokat kezelünk?

A cookie-k a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatait rögzíthetik. Ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használjuk fel. A honlapon használt cookie-k személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetőség van megtiltani a cookie-k tárolását.

Milyen cookie-kat használunk?

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet cookie-k

A munkamenet cookie-k a weboldal böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a sütik a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik.

Használatot támogató cookie-k

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot annak érdekében, hogy a következő látogatás alkalmával ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló cookie-ban lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

Teljesítményt biztosító cookie-k

Ezeket a cookie-kat többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon.

Funkcionális cookie-k

Ezen cookie-k segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Maximális biztonság

Weboldalunk a cookie-k engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.


Cookie beállítások

Cookie-k engedélyezése és tiltása

Alapbeállításként minden böngésző engedi a cookie-k használatát. Amennyiben Ön nem kívánja a cookie-k használatát engedélyezni, vagy törölni kívánja a weboldalunkról származó cookie-kat, ezt személyre szabottan megteheti.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a cookie-k letiltása esetében előfordulhat, hogy a honlap, illetve valamely tartalom vagy a honlapon elérhető szolgáltatások nem, vagy csak korlátozott formában érhetőek el.

 

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját egyoldalúan és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Veresegyház, 2020. február 15.

Módosítva: 2020. 02. 15. 23:31

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

© Rőfös Bolt 2019 Minden jog fenntartva!

Általános szerződési feltételekAdatvédelmi tájékoztató